Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy NOVEGA s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 

2. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

NOVEGA s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

 

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

 

4. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách www.pradlo-eshop.cz jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Při nákupu zboží do 1.999,- Kč je k ceně zboží vždy připočítána cena dopravy (viz bod č. 5).

 

5. Platební podmínky

Poštovné: Zboží můžete zaplatit těmito způsoby:

MALOOBCHOD:

In Time

Dobírka (účtujeme dopravné 110,- Kč)
Pokud si objednáte zboží na dobírku zaplatíte za něj v hotovosti při přebírání zásilky od spediční společnosti.

Bankovním převodem (účtujeme dopravné 90,- Kč)
Další variantou je platba předem - převodem na náš účet v České spořitelně. Číslo účtu a variabilní symbol Vám sdělíme e-mailem po potvrzení a převzetí Vaší objednávky.  Ihned po obdržení Vaší platby vám objednané zboží odešleme. Pokud však platbu neobržíme do 10 dnů od odeslání tohoto e-mailu, bude objednávka stornována. Proto nás, prosím, kontaktujte v případě, že se s platbou opozdíte.

Zásilkovna.cz

PLATBA PŘEDEM na účet - vyzvednutí na pobočkách Zásilkovna.cz (účtujeme přepravné 55,- Kč)

DOBÍRKA pobočka Zásilkovna.cz (účtujeme přepravné 67,- Kč)

Osobní odběr

V hotovosti při převzetí (účtujeme 0,- Kč)
Pokud si zboží vyzvednete osobně, můžete jej zároveň zaplatit v hotovosti v sídle naší firmy v Liberci, Na Zvonku 870, Liberec 15 – Starý Harcov.

Při nákupu zboží nad 1.999,- Kč poštovné neplatíte (v rámci ČR) Cena za poštovné zdarma se počítá z akčních cen zboží - ne z ceny před slevou!

Ceny za poštovné jsou platné pro území České republiky.

VELKOOBCHOD:

DOBÍRKA nebo FAKTURA do 5.000,- plné POŠTOVNÉ

In Time : obchodní balík 90,- // dobírka 110,-

Zásilkovna : obchodní balík 55,- // dobírka 67,-

DOBÍRKA nebo FAKTURA nad 5.001,- bez POŠTOVNÉHO


OBJEDNÁVKY NA SLOVENSKO

Zboží na Slovensko zasíláme pouze po předchozí platbě bankovním převodem. V případě platby v měně EUR: cena (zboží + poštovné) bude přepočítána podle aktuálního kurzovního lístku České spořitelny.

Poštovné účtujeme jednotné za jakékoli množství objednaného zboží 200,-Kč
Po přijetí platby obratem zasíláme zboží na Vaší uvedenou adresu.

Zboží na Slovensko na dobírku nezasíláme - děkujeme za pochopení.

 

6. Dodací podmínky

Objednané zboží je možné doručit těmito způsoby:

IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.
Zboží zasíláme pomocí IN TIME SPEDICE, spol. s r.o. Zásilka je doručena do 24 hodin od odeslání. O doručení zásilky budete předem informováni SMS zprávou popř. e-mailem. Faktura a daňový doklad jsou vždy přiloženy v označeném balíku.

Osobní odběr

  • Objednané zboží si můžete vyzvednout osobně na jedné z desítek poboček Zasilkovna.cz (viz seznam v nákupním košíku "krok 1/4")
  • Objednané zboží si také můžete osobně vyzvednout v sídle naší firmy v Liberci, Na Zvonku 870, Liberec 15 - Starý Harcov.


7. Poplatek za nepřevzetí dobírky

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. V případě neuhrazení těchto nákladů budou tyto případy postoupeny právní kanceláři SPOLAK s.r.o. k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení ve výši 0,5 % za každý den. K této částce bude připočítán manipulační poplatek 100,-Kč. Toto nepříjemné opatření je obranou proti dodatečným nákladům, které bychom museli jinak promítnout do ceny zboží nebo zasílacích služeb, takže ve výsledku je toto přínosem hlavně pro Vás zákazníky. Děkujeme za porozumění a pochopení. Naší snahou je především spokojený zákazník.

 

8. Záruka na zboží

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Na veškeré nabízené zboží poskytujeme dle zákona 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Vzhledem k charakteru nabízeného zboží se záruka nevztahuje na běžné opotřebení způsobené používáním výrobků. Kratší životnost výrobku v takovém případě není možné považovat za vadu, kterou by bylo možno reklamovat.

Záruka se také nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním či údržbou zboží. Informace o správné údržbě textilního zboží jsou uvedeny na každém obalu či výrobku.

 

9. Reklamace zboží

V případě, že obdržíte zboží, které je poškozené, jiné než objednané či pokud se objeví na zboží vady, máte právo toto zboží reklamovat.

Postup při reklamaci:
1. Informujte nás o reklamaci zboží e-mailem, písemně či telefonicky. Sdělte nám především charakter vady, kterou reklamujete.
2. Zboží je třeba zaslat (nejlépe doporučeně a pojištěné) či osobně doručit na adresu: NOVEGA s.r.o., Na Zvonku 870, 460 15 Liberec 15
3. Po obdržení zboží posoudíme oprávněnost reklamace a sdělíme Vám naše vyjádření a způsob vyřízení Vaší reklamace. Následně Vám zašleme zboží nové, opravené nebo Vám vrátíme peníze.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona 30 dnů, ve většině případů se však snažíme vyřídit reklamaci rychleji.

 

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

10.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího fakturace@novega.cz.

10.3.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

10.4.        Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 1.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

10.5.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 1.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

10.6.        Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.7.        Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

10.8.        Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Platnost od 1.1.2014

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.

StelleDonna

Sensi

My Best Home

Essex

Snelly